Joniškėlio miesto biblioteka

Joniškėlio miesto biblioteka

G. Petkevičaitės-Bitės g. 15, Joniškėlis, LT-39303, tel. (8 451) 38101, el. paštas
Vedėja Rimutė Namikienė, vyresnioji bibliotekininkė Valda Dauknienė

Darbo laikas:
Pirmadieniais–penktadieniais 9.00–18.00 val.
Šeštadieniais 9.00–16.00 val.

Po 1863 m. sukilimo, caro valdžia atnaujino tautų engimo politiką. Sumanyta nutautinti lietuvius. 1864 m. buvo uždarytos visos parapijinės ir kitokios valstybinės mokyklos, kuriose buvo mokyta lietuvių kalba.

Leisti spausdinti lietuviškas knygas prašė lietuvių demokratinė inteligentija, tarp jų ir Joniškėlyje trumpai gyvenęs Laurynas Ivinskis. Negavus leidimo, įvairią periodinę spaudą imta leisti užsienyje ir slaptai gabenti į Lietuvą.

Žymiausiu knygnešiu Lietuvoje laikomas biržietis Jurgis Jakutis, slapyvardžiu Bielinis,1896 m. iš Prūsijos atsigabeno rankinę spaustuvę ir sumanė leisti laikraštį. Spaustuvėlę pasistatė pas eigulį Bajorūną, netoli Joniškėlio ir ten 1897 m. išėjo vienas „Baltojo erelio" numeris.

Didžiulį indėlį į Joniškėlio kultūrinį gyvenimą įnešė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Nemažai čia padėjo ir turtinga tėvo Petkevičiaus biblioteka, kurioje buvo pažangios periodinės spaudos, grožinės literatūros, rimtų įvairaus turinio knygų.

Bitė taip pat užsiėmė draudžiamos spaudos platinimu. Į šį darbą traukdama savo mokinius, miestelio žmones. Rado laiko ir kraštotyrai: rinko liaudies medicinos medžiagą, burtus, fenologinius stebėjimus.

1940 m. gruodžio 25 d. įsteigta valstybinė viešoji biblioteka Joniškėlyje.

Pirmasis bibliotekos darbuotojas J. Paškevičius pasakojo, kad pirmiausia reikėjo sukomplektuoti knygų fondą iš Šiaulių, Švobiškio veikusių tuometinių bibliotekų. Daug dovanojo patys žmonės. Biblioteka įsikūrė Vytauto g. 2. Tuo metu buvo apie 2000 knygų.

1941 m. hitlerinei Vokietijai okupavus Lietuvą, kaip ir daugelio bibliotekų veikla buvo nutraukta, Joniškėlio biblioteka  taip pat uždaryta. Po kiek laiko biblioteką leista vėl atidaryti, tačiau ji merdėjo, buvo perkelta į mažesnes patalpas.

1945 m. biblioteka vėl perkeliama į naujas patalpas Vytauto g. 12. Nepaisant blogų darbo sąlygų bibliotekoje rinkdavosi skaitytojai, vakarais žaisdavo šaškėmis, rengdavo knygų aptarimus.

1950 m. Joniškėliui tapus rajono centru, jam suteiktas miesto vardas. Joniškėlio miesto bibliotekoje iš esmės pertvarkytas darbas. 1950 m. atidaromas klubas-skaitykla. 1953 m. atskiriamas vaikų literatūros fondas.

1961 m. biblioteka įsikuria kultūros namuose, antro aukšto trijuose kambariuose. Viename iš jų - skaitykla, kituose - abonementas ir vaikų literatūros skyrius.

1963 m. bibliotekai suteiktas „Puikiai dirbančios bibliotekos" vardas.

 Biblioteka buvo įsteigusi 3 išdavimo taškus.

1977 m. prasideda centralizacija. Bibliotekos fondas siekia  apie 20 000 egz. spaudinių, joje skaito virš 700 skaitytojų. 1980 m. įsteigiama kilnojamoji bibliotekėlė Joniškėlio ligoninėje.

Atgimimo metais biblioteka atgavo sovietmečiu prarastą savo vertę, tapo lietuviškos knygos atkūrėja, puoselėtoja, skleidėja, saugotoja.

2000 m.  tuometinių ministrų žmonos R. Kubilienė ir A. Bėkštienė bibliotekai padovanojo apie 200 knygų.

2000 m. bibliotekoje įsteigtas vaikų laisvalaikio užimtumo centras.

2003 m. bibliotekoje  atidaromas viešasis interneto prieigos taškas. Aljansas „Langas į ateitį" padovanojo 2 kompiuterius ir kompiuterinę įrangą.

2008 m. bibliotekoje įsteigtas PIT (profesinis informacinis taškas).

Dalyvaudama projekte „Bibliotekos pažangai", 2009 m. biblioteka gavo 4 kompiuterius ir kompiuterinę  įrangą.

Sėkmingai vykdoma bibliotekos kompiuterizacijos, modernizavimo, projektinė veikla.

Per metus bibliotekoje apsilanko apie 133 tūkstančiai lankytojų, Teikiamomis paslaugomis kasmet pasinaudoja per 600 vartotojų, jiems išduodama per 32 tūkstančiai knygų ir kitų dokumentų.

Joniškėlio m. biblioteka  atvira visiems. Bibliotekos lankytojai turi galimybę naudotis spaudinių fondais, informacinėmis technologijomis ir visomis bibliotekoje teikiamomis tradicinėmis ir elektroninėmis paslaugomis, reikalingomis įvairiems poreikiams tenkinti.
Galerija