Teisinė informacija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo 

Kiti teisės aktai

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ 

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai (PDF / 770 KB)

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai (PDF / 358 KB)