Vartotojų aptarnavimo centras

Vartotojų aptarnavimo centras

Centro vedėja Kristina Gasiliūnė

Tel.: 0 451 34 319; mob. tel.: +370 659 05213

Vartotojų aptarnavimo centro nuostatai

Centro struktūra:

Centro uždaviniai:

1. Kaupti, tvarkyti ir saugoti universalų Pasvalio savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą įvairiose laikmenose, atsižvelgiant į Pasvalio krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes.

2. Vykdyti bibliotekinį įvairaus amžiaus bibliotekos vartotojų aptarnavimą, tenkinti ir ugdyti jų skaitymo, informacinius, edukacinius, kultūrinius, komunikacinius poreikius.

3. Vykdyti informacinę veiklą, užtikrinti prieigą prie informacijos išteklių, teikti vartotojams visavertes interaktyvias bei tradicines informacines paslaugas.

4. Vykdyti bibliografinę veiklą, kurti bibliografijos produkciją, vykdyti vartotojų bibliografinį aptarnavimą.

5. Vykdyti kraštotyros veiklą, kaupti ir saugoti kraštotyros dokumentus bei informaciją, skaitmeninti krašto paveldo dokumentus, rūpintis kraštotyros informacijos sklaida.

6. Vykdyti skaitmeninių kompetencijų ugdymo veiklą, stiprinti vartotojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo gebėjimus, didinti motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.

7. Vykdyti neformalųjį suaugusiųjų ir vaikų švietimą: rengti ir vykdyti įvairias mokymo ir edukacines programas, organizuoti mokymo renginius, skatinti mokymosi visą gyvenimą poreikį.

8. Inicijuoti, rengti ir/arba dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Bibliotekos projektus ar veiklos programas.