Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centras

Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centras

Vedėja Audronė Likienė
Mob. tel.: +370 659 05 405

Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro nuostatai

Centro struktūra:

  • Metodikos ir viešųjų ryšių grupė (vyriausioji metodininkė, metodininkė rinkodarai ir viešiesiems ryšiams, metodininkė viešiesiems pirkimams, informacinių sistemų inžinierius, interneto svetainės redaktorius, dailininkas);
  • Informacijos išteklių formavimo padalinys (padalinio vedėja, vyresnioji bibliotekininkė komplektavimui, vyresnioji bibliotekininkė katalogavimui), mainų fondas, atsarginis fondas.

Centro uždaviniai:

1. Vykdyti Bibliotekos padalinių veiklos profesinę priežiūrą, pagal poreikį teikti metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje veikiančioms kitų žinybų bibliotekoms.

2. Analizuoti bibliotekininkystės teoriją ir praktiką, kaupti informaciją apie bibliotekinio darbo naujoves ir rūpintis informacijos sklaida.

3. Teikti profesinę paramą rajono bibliotekininkams, organizuoti seminarus, praktikumus darbuotojų kvalifikacijai kelti.

4. Organizuoti ir vykdyti tyrimus Bibliotekoje.

5. Kaupti ir analizuoti Bibliotekos statistinius duomenis, veiklos ataskaitas ir planus.

6. Formuoti Centro fondus (mainų, atsarginį, metodikos) juos tvarkyti ir saugoti.

7. Komplektuoti SVB universalų dokumentų fondą, atitinkantį vartotojų poreikius. Formuoti dokumentų fondą atsižvelgiant į rajono ekonominę, kultūrinę, demografinę situaciją.

8. Vesti bendrąją ir atskirų Bibliotekos padalinių dokumentų fondo apskaitą.

9. Dirbti su Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) programa.

10. Populiarinti Biblioteką, jos paslaugas.

11. Organizuoti Bibliotekos ryšius su visuomene, rūpintis Bibliotekos įvaizdžio formavimu, rūpintis Bibliotekos reklama, rinkti ir rengti informaciją apie Bibliotekos veiklą, rūpintis jos sklaida.

12. Organizuoti ir koordinuoti Svetainės turinio tvarkymą.

13. Rengti parodas, jas pristatyti visuomenei, rūpintis informacijos apie Bibliotekoje vykstančius renginius sklaida.

14. Rūpintis papildomų lėšų paieška: rašyti projektus, ieškoti partnerių ir rėmėjų.

15. Vykdyti automatizuotos informacinės sistemos kūrimo, plėtros ir eksploatavimo darbus Bibliotekoje, užtikrinti sklandų kompiuterinės technikos ir kompiuterių tinklo darbą, prižiūrėti informacines sistemas.

16. Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus.

17. Įgyvendinant Bibliotekos strategiją, bendradarbiauti su rajono kultūros, švietimo įstaigomis, šalies ir užsienio bibliotekomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.