Įgyvendinti


Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“

Pasvalio rajono savivaldybės administracija kartu su Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“, kurio metu Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje yra diegiamas bendrojo vertinimo modelis bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje yra pritaikomas „Lean“ metodas. Siekiant pasiekti efektyvius projekto rezultatus, įvairiuose mokymuose dalyvauja šių staigų darbuotojai.

Gyventojų, įstaigų, įmonių, organizacijų poreikiai ir lūkesčiai bei teisės aktų reikalavimai sąlygoja poreikį didinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos veiklos efektyvumą bei diegti modernius vadybos metodus.

Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Savivaldybės viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, Savivaldybėje ir Viešojoje bibliotekoje įgyvendinant paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

Bendrojo vertinimo modelis yra Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio pagrindu Europos viešojo administravimo instituto sukurtas modelis, kuris naudojamas viešųjų organizacijų savęs įvertinimui – leidžia nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias vietas ir lyginti gautus rezultatus su kitomis organizacijomis. Bendrojo vertinimo modelio taikymo metu Savivaldybės darbuotojai bus supažindinti su pagrindiniais kokybės vadybos modeliais, darbuotojai išmoks patys vertinti organizacijų veiklą, identifikuoti jos trūkumus ir stipriąsias vietas.

„Lean“ metodo diegimo tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą, todėl metodo diegimo metu optimizuojami vykdomi vidiniai procesai, racionalizuojama ir supaprastinama procesų vykdymo eiga, tobulinamos veiklos organizavimo procedūros, susijusios su paslaugų teikimu bei asmenų aptarnavimu. Metodo diegimo metu rengiami paslaugų aprašymai su esamos veiklos procesų žemėlapiais, paruošiamos ataskaitos su pasiūlymais dėl paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo proceso tobulinimo.

Bendradarbiaujant su UAB „Eurointegracijos projektai“ bus įdiegtas bendrojo vertinimo modelis bei pritaikytas LEAN metodas, pagal diegiamą bendrojo vertinimo modelį bei pritaikomą LEAN metodą apmokami įstaigų darbuotojai, įgyvendinti projekto uždaviniai ir tikslai.

Projekto įgyvendinimo metu Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje bus įdiegtas „vieno langelio“ principas bei klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos sistema, kuri bus naudojama teikiant paslaugas visiems Viešosios bibliotekos skaitytojams, adresu Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys.

Projekto biudžetas – 185 560,07 Eur, iš jų: ES struktūrinio fondo lėšos – 157 726,05 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 27 834,02 Eur.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. liepos mėn.

„Renginių ciklas „Dienos ir naktys 2019: Lietuva ir pasaulis“, 2019 m.

Projekto tikslai:

Sutelkti Pasvalio krašto bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei ir kūrybinei veiklai, siekiant didinti jų aktyvumą, mažinant kultūrinę, socialinę ir informacinę atskirtį, stiprinti bibliotekos ir bendruomenės tarpusavio ryšį, kurti patrauklią kultūrinę aplinką Pasvalio krašto bendruomenės nariams.

Skatinti bendruomeniškumo dvasią ir patriotiškumą, norą didžiuotis savo kraštu ir pasaulyje gyvenančiais lietuviais bei lietuvių kilmės asmenimis, kurie yra vienos Lietuvos dalis, jos stiprybės, vienybės, pažangos ir išlikimo garantas.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 4670 Eur.

„Lėlių teatro magija bibliotekoje“, 2019 m.

Projekto tikslai:

Supažindinti tikslinę auditoriją su teatro menu, sudaryti palankias sąlygas jiems tapti tautos meninės kultūros dalimi, plėtotis jų doroviniam ir estetiniam jautrumui aplinkai, gamtai, žmogui, kultūrai, formuotis jų kritiniam mąstymui.

Įtraukti tikslinę auditoriją į aktyvią kūrybinę veiklą, puoselėti saviraiškos ir kūrybos gebėjimus, meno pagalba ugdyti poreikį bendrauti ir bendradarbiauti, atrasti kūrybos džiaugsmą, plėsti kultūrines, menines ir socialines kompetencijas.

Per teatro meną formuoti tikslinės auditorijos poreikį skaityti, populiarinti skaitymą kaip prasmingą laisvalaikio praleidimo formą.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 3400 Eur.

„Atradimai tau po kojomis“, 2019 m.

Projekto tikslas ugdyti bibliotekoje ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, tam panaudojant žaidimus ir inovatyvias kompiuterines technologijas.

Uždaviniai:

1. Bibliotekos vaikų erdvėje įrengti interaktyvias edukacines grindis.

2. Surengti mokymus, siekiant kelti bibliotekininkų kvalifikaciją dirbant su ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikais bei vaikais ir jaunuoliais, turinčiais specialiųjų poreikių.

3. Parengti ir vykdyti 4 edukacines žaidimų programas panaudojant interaktyvias grindis.

4. Vesti kasdieninius edukacinius užsiėmimus su mažaisiais bibliotekos lankytojais, nepastebimai juos įtraukiant į mokymosi procesą.

5. Vykdyti keitimosi gerąja patirtimi veiklą: organizuoti patirties keitimosi seminarą „Žaidimai bibliotekoje".

6. Pristatyti naują bibliotekos paslaugą bendruomenei ir populiarinti ją ugdymo įstaigose, siekiant kuo platesnio įrangos panaudojimo.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 6400 Eur.

„Tekančio laiko ženklai“, 2019 m.

Projekto tikslas: Lietuvių literatūros tyrinėtojos, kritikės, eseistės, kraštietės profesorės Vandos Zaborskaitės visapusiškas prisiminimas ir atminimo įamžinimas bei jai skirtos ekspozicijos Vaškų Kaimo Vandos Zaborskaitės bibliotekoje atnaujinimas.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 8800 Eur.