Pereiti prie turinio Į pradžią / Veikla / Bibliotekos leidiniai / Knyga „Po knygos ženklu: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos septynių dešimtmečių kelias“

Knyga „Po knygos ženklu: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos septynių dešimtmečių kelias“

po knygos zenklu

Po knygos ženklu : Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos septynių dešimtmečių kelias, 1937-2007 / sudarytojos Danguolė Abazoriuvienė, Zita Baltrušiūnienė. – Pasvalys : Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2007. – 210 p. : iliustr.

Jubiliejai ateina ir praeina. O tai, kas juodu ant balto parašyta, išlieka. Ilgam. Tokia išlikimo prasmė tenka Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos jubiliejiniam leidiniui Po knygos ženklu. Viršelyje įrašyta paantraštė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos septynių dešimtmečių kelias glaustai nusako knygos temą. O viršelio iliustracinė kompozicija, prasidedanti bibliotekos steigimo dokumento fragmentu su besidarbuojančio trečiojo vedėjo Albino Vaitkaus – Mariaus Katiliškio atvaizdu ir užsibaigianti šiandieninės bibliotekos pastato nuotraukomis, tą ilgą kelią vaizdžiai įrėmina. Knygos sudarytojos – bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė ir pavaduotoja Zita Baltrušiūnienė. Per jubiliejines iškilmes pristatydama ką tik iš Panevėžio spaustuvės atvežtą „šviežutėlį" leidinį direktorė prisipažino, kad jos abi debiutuoja kaip knygos sudarytojos. Koks tas debiutas ir koks knygos autorių indėlis, tespręs skaitantysis, o mūsų tikslas – struktūriškai pavartyti jubiliejinę knygą, visus jos 209 puslapius.

Bibliotekos direktorės D. Abazoriuvienės rašytoje Pratarmėje išdėstoma knygos atsiradimo idėja, pobūdis, struktūra, rengimo darbuose naudoti šaltiniai, dėkojama autoriams, redaktorei mokytojai Reginai Grubinskienei, rėmėjams.

Direktorės žodžiais, svarbiausia leidinio dalis – bibliotekos istorijos apžvalga, pavadinta Artėjimas prie knygų: pasižvalgymai 70-mečio proga. Apžvalga „užgrobusi" daugiausia vietos knygoje – per 100 puslapių. O kodėl tik pasižvalgymai? Tiksliausias atsakymas būtų jų autorės Ligijos Parvalkaitės Žodyje prieš Pasižvalgymus išsakyta mintis: Buvo mąstyta apie rimtesnius Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekos istorijos metmenis. Bet tokiems „suręsti" reikia laiko. O jubiliejai jo niekuomet neduoda, tik reikalauja ant iš anksto datuotų iškilmių aukuro daug ką paaukoti. Darbų našta istorinei studijai parengti per kelis mėnesius buvo per sunki. Tad ir lieka pasižvalgymai, gimę iš būtinybės suspėti rugsėjį, tą patį mėnesį, kai prieš 70 metų buvo švenčiamas iškilmingas Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekos atidarymas, pasitikti su jubiliejui skirtąja knyga. Pasižvalgymuose išsamiau ar siauriau atveriamas kiekvienas bibliotekos istorijos tarpsnis. Pradedama nuo ištakų – knygos kelių senaisiais laikais, knygnešytės laikotarpiu, po Pirmojo pasaulinio karo; toliau pristatomi visi septyni dešimtmečiai – 20 nepriklausomybės ir 50 okupacijos metų: kūrimosi pradžia nepriklausomybės metais, pirmosios sovietų okupacijos išgyvenimai, unikaliausias laikotarpis bibliotekos istorijoje – kultūrinis suklestėjimas vokiečių okupacijos metais, arba dar kitaip įvardijamas: Mariaus Katiliškio vedėjavimo laikas, sunkus valsčiaus ir apskrities bibliotekos gyvavimas pokariu, rajoninės bibliotekos veikla, centralizacijos laikotarpio nuosmukiai ir pakilimai, 1988-aisiais prasidėjęs centrinės bibliotekos tapsmas laisva kultūros institucija ir kartu viešąja biblioteka ir baigiama aukštųjų technologijų metais. Visas šis kelias iliustruojamas archyviniais dokumentais ir fotografijomis. Pasižvalgymų šaltiniai: Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos literatūros ir meno archyve rastieji dokumentai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos archyvai, kraštietės bibliografės Paulės Mikelinskaitės knyga Pasvalio rajono bibliotekos (Pasvalys, 1994), buvusio darbuotojo Juozo Strelčiūno ir pasvalietės Rimos Dranickaitės sovietmečiu rašytos bibliotekos istorijos, vaikų bibliotekoje dirbusios Valentinos Garastienės ir dabartinio Informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliografės Ritos Bedulytės diplominiai darbai, bibliotekoje dirbusiųjų ir skaičiusiųjų atsiminimai.

Pasižvalgymus pratęsia šiandieninis bibliotekos vaizdas – atskiras direktorės D. Abazoriuvienės parengtas skyrius Biblioteka jubiliejiniais metais. Apžvelgiamos pagrindinės bibliotekos, kaip modernaus kultūros ir informacijos centro, veiklos kryptys, pateikiamos darbuotojų charakteristikos, pristatomi visi bibliotekos skyriai, Joniškėlio miesto ir kaimų filialai. Tekstinę dalį paįvairina spalvotos iliustracijos.

Bibliotekos istoriją praplečia pavaduotojos Z. Baltrušiūnienės sudarytas Bibliotekininkų sąvadas. Iš jo aiškėja, kad per septyniasdešimt metų bibliotekoje darbavosi 165 žmonės, dalis jų tebedirba ir dabar. Sąvado pradžioje pateikiamos trumpos žinios apie bibliotekos vedėjus ir direktorius, šalia – jų nuotraukos. Atskirai surašyti Pasvalio vaikų bibliotekos ir Vaikų literatūros skyriaus vedėjai. Ilgiausia paskutinė sąvado dalis: Pasvalio bibliotekos bibliotekininkai, bibliografai, metodininkai, redaktoriai. Visi darbuotojai suregistruoti chronologine tvarka. Sudarytoja nurodo, kad bibliotekininkų sąrašas parengtas remiantis šiuo metu rengiamu išsamiu visų rajono bibliotekininkų sąvadu.

Sąvado tąsa galima būtų pavadinti skyrių Bibliotekininkų apdovanojimai. Įžangoje rašoma: Čia pristatomi darbuotojai – svarbiausių apdovanojimų laureatai. Pristatymą iliustruoja darbuotojų nuotraukos.

Skyriuje Geriausi skaitytojai pristatomi nuo 2002 m. Metų skaitytojo vardą pelniusieji suaugusieji ir vaikai. Pateikiamos jų nuotraukos.

Knygą savitai praturtina bibliotekos ekslibriai, sukurti dailininkų Česlovo Kontrimo, Petro Rauduvės, Irenos Žviliuvienės, Živilės Žviliūtės.

Toliau bibliotekos istorija dar kartą peržiūrima per svarbiausių įvykių išvardijimą.

Bibliotekos septynių dešimtmečių kelią atskleidžia ir svarbiausius darbus išryškina knygos pabaigoje pateikiama Bibliografija, parengta Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjos Bronislavos Lapinskaitės. Tai sunkus darbas, nes sutalpinti didžiulę bibliografiją nedidelės apimties leidinyje neįmanoma, o svarbiausių dalykų atranka – visuomet sudėtingas procesas. Bet direktorės žodžiais, rengėja nepasiklydo straipsnių gausybėje ir gražiai juos surikiavo Bibliografijoje. O jos skyriai tokie: Istorija; Tarptautinis bendradarbiavimas; Renginiai; Mariaus Katiliškio atminimo įamžinimas; Parodos; Pastatai, patalpos; Darbuotojai; Skaitytojų aptarnavimas; Leidiniai; Fondai; Rankraščiai; Modernizavimas; Bibliobusas; Projektai; Kelionės. Skyrių viduje informacija dėstoma chronologine tvarka. Rengėja prisipažįsta, kad labiausiai nukentėjo skyreliai Renginiai, Parodos. Nes biblioteka garsėja renginiais, parodomis. Jų per 70 metų buvo tikrai daug ir įvairių. Pateikiami tik originalesnių, didesnių, tokių, apie kuriuos rašyta ir respublikinėje spaudoje, straipsnių aprašai. Bibliografijos įžangoje B. Lapinskaitė tiksliai nusako šios knygos dalies svarbą: Buvusių bibliografų Juozo Strelčiūno, Reginos Pleškienės, Aldonos Vorobliovienės, Jūratės Jackienės, Petro Mickaus ir kitų ranka rašytos kortelės – kiek laiko prie jų praleista, kiek informacijos jose užfiksuota! Šie žmonės skyriuje jau nebedirba, bet jų rašyta informacija išliko ir byloja apie septynis bibliotekos veiklos dešimtmečius. Ir išreiškia viltį: Tikiu, kad vartydami bibliografiją, skaitinėdami anotacijas besidomintys bibliotekos istorija ras vieną kitą juos sudominusį aprašą, prisimins vieną kitą bibliotekoje patirtą malonią akimirką, čia sutiktus žmones.

Knygoje rasime ir svarbų informacijos šaltinį – asmenvardžių rodyklę (sudarytojos Bronislava Lapinskaitė, Rita Bedulytė). Septynių dešimtmečių kelią užbaigia bibliotekos istorijos santrauka anglų (Vertimų gama) ir prancūzų (vertėja – bibliotekos darbuotoja Juratė Genytė) kalbomis. Kaip išliekamąją vertę turintis veiklos įrodymas į paskutinius puslapius įsiterpia vienon vieton surikiuotų bibliotekos leidinių nuotrauka.

Pavartę knygą, žvilgtelkime į viršelio atlankus. Čia surikiuotos Vilniaus pasvaliečių bendrijos pirmininko akademiko Broniaus Grigelionio, Pasvalio rajono mero Gintauto Gegužinsko, dr. Genovaitės Jusaitienės, mokytojos Reginos Grubinskienės ir kitų mintys apie Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką. Tai tarsi apibendrinamasis septynių dešimtmečių kelio įvertinimo žodis.

Iš visų šių išvardintų gabalėlių kaip mozaika ir sulipdytas jubiliejinis leidinys Po knygos ženklu. Juo „apsiginklavus" bus lengviau konstruoti tolesnį modernų kultūrinį bibliotekos gyvenimą aukštųjų technologijų ir globalizacijos amžiuje.

Leidinio rėmėjai – Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Pasvalio rajono savivaldybė.

Vytė Juodeišiūtė