Pereiti prie turinio Į pradžią / Projektai / Įgyvendinami / Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ tinklo kūrimas

Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ tinklo kūrimas

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, skyrusių 22600 EUR paramą.

Tai socialinio pobūdžio projektas, skirtas šioms Pasvalio rajono jaunimo problemoms spręsti: menka jaunimo motyvacija, pilietinis pasyvumas ir menkas dalyvavimas bendruomenės gyvenime, socialinių įgūdžių praradimas, žalingi įpročiai bei nedarbas ir verslumo stoka, nepakankamas laisvalaikio užimtumas ir erdvių kūrybingam, aktyviam laisvalaikiui nebuvimas.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti Pasvalio krašto jaunimo laisvalaikio užimtumą ir neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumą siekiant skatinti jaunų žmonių motyvaciją, kūrybiškumą, pilietiškumą, savanorišką veiklą, verslumą, integravimąsi į darbo rinką.

Projekto tikslinė grupė ir tiesioginiai naudos gavėjai – Pasvalio, Joniškėlio miestų, Krinčino, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų seniūnijų ir į juos atvykstantis jaunimas nuo 14 iki 29 metų amžiaus, bibliotekos ir partnerių darbuotojai, dirbantys su jaunimu.

Projekto partneriai:

 1. Pasvalio rajono Savivaldybės švietimo ir sporto skyrius, Savivaldybės administracijoje kuruojantis rajono jaunimo klausimus.
 2. Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio skyrius.
 3. Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“.
 4. Pasvalio verslininkų asociacija „Verslo žiedas“.
 5. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė.
 6. Pasvalio Kultūros centras.
 7. AB „Swedbankas“ Pasvalio klientų aptarnavimo padalinys.

Projekto uždaviniai:

 1. Padidinti bibliotekos teikiamų stacionarių, mobiliųjų ir nuotolinių paslaugų jaunimui įvairovę, kokybę, prieinamumą bei pasiekiamumą.
 2. Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklas, skirtas ugdyti jaunimo motyvaciją, aktyvumą, pilietiškumą, kūrybiškumą bei bendruomeniškumą.
 3. Skatinti jaunimą dalyvauti savanoriškoje veikloje, suteikiančioje galimybę aktyviam pilietiškumui, kūrybiškumui, inovaciniams gebėjimams bei įgūdžiams, reikalingiems įsitvirtinimą darbo rinkoje ugdyti.
 4. Organizuoti informavimo, mokymo ir motyvavimo veiklų ciklą „Verslas ir lyderystė“, skirtą verslumui ir integravimuisi į darbo rinką ugdyti bei specialiesiems įgūdžiams įgyti.
 5. Organizuoti užimtumą socialiai atskirtam, pažeidžiamam, problemas patiriančiam, specialiųjų poreikių jaunimui, siekiant ugdyti jų kūrybingumą, skatinti dalyvauti kultūriniame bei visuomeniniame gyvenime.
 6. Organizuoti mokymus bibliotekos bei partnerių darbuotojams darbo su jaunimu kompetencijos stiprinimui.
 7. Vykdyti projekto viešinimo veiklas, skirtas projekto populiarinimui ir lankytojų į naujas erdves pritraukimui, bendradarbiavimo tarp partnerių skatinimui, projekto ir bibliotekos naudos bendruomenei pristatymui.

Siekiami projekto kokybiniai rezultatai:

 1. Jaunimo bendruomenė gaus naujas paslaugas ir vietas tobulėti, neformaliai mokytis, įgyti naujų įgūdžių reikalingų jų kasdieniniame gyvenime, įdomiai, turiningai leisti laisvalaikį ir bendrauti.
 2. Dalyvavimas projekto veiklose sudarys sąlygas jaunimo motyvacijos ugdymui, saviraiškai, pilietiškumo, kūrybiškumo bei bendruomeniškumo ugdymuisi.
 3. Padidės jaunimo laisvalaikio užimtumas.
 4. Padidės jaunimas bendravimo įgūdžiai.
 5. Jaunimas įgys naujų naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžių, turiningai praleis laisvalaikį.
 6. Padidės savanoriškoje veikloje dalyvavusių jaunuolių solidarumo, atsakomybės už kitus jausmas, pasitikėjimas savimi, savarankiškumas.
 7. Susitikimų su verslininkais, Verslo idėjų mugės bei Amatų dienos dalyviai įgys verslumo įgūdžių, idėjų, motyvacijos, pasitikėjimo savo jėgomis, suvoks lyderystės svarbą.
 8. Socialiai atskirtas, pažeidžiamas, problemas patiriantis specialiųjų poreikių jaunimas integruosis į aktyvaus jaunimo gretas, dalyvavo savanoriškoje veikloje, įgys bendruomeniškumo jausmą, išaugs savivertė, pasitikėjimas savo jėgomis, išmoks prasmingai leisti laisvalaikį.
 9. Darbuotojai įgys specialių darbo su jaunimu žinių: bendravimo su jaunimu psichologijos ypatumų, tarp jų ir su socialiai atskirtu, pažeidžiamu, problemas patiriančiu, specialiųjų poreikių jaunimu.
 10. Darbuotojai įgys naujų įgūdžių darbe su naujausiomis informacinėmis technologijomis.
 11. Pastovią informaciją apie projekto veiklas ir renginius gaus visi projekto partneriai, rajono švietimo įstaigos, socialinės įstaigos, vietos bendruomenė.
 12. Informacija apie projektą bus paskelbta Lietuvos bibliotekoms prieinamuose informacijos šaltiniuose.
 13. Jaunimo bendruomenė bus informuota apie galimybes pasinaudoti bibliotekos paslaugomis.

Projektui įgyvendinti skirta 18 mėnesių.