Įgyvendinami


Virtualus rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys. 2020 m.

Projekto idėja – bibliotekoje esantį atminimo kambarį perkelti į skaitmeninę erdvę ir pristatyti jame sukauptą informaciją nuotoliniu būdu, moderniomis formomis, derinantis prie šiuolaikinės visuomenės poreikių bei išplečiant paslaugos gavėjų ratą.
Projekto tikslinė grupė: Lietuvos bendruomenė ir užsienyje gyvenantys lietuviai, įvairaus amžiaus vaikai ir jaunimas; Panevėžio, Šiaulių, Joniškio regionų bei Pasvalio krašto bendruomenės nariai.
Pasvalio krašto kultūros paveldo elektroninėje bibliotekoje PASVALIA bus sukurtas atskiras modulis (interaktyvus interneto tinklalapis) – Virtualus atminimo kambarys, sudarytas iš kelių dalių ir kūrybiškai, patraukliai bei paveikiai pristatantis rašytojo gyvenimą, kūrybą, atminimo įamžinimą Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje bei Lietuvoje.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos (programa „Kultūros paveldo sritis sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“), 15500 Eur

Krašto galerija Lietuvai ir pasauliui. 2020 m.

Projekto tikslas: kūrybiškai, novatoriškai ir patraukliai populiarinti Pasvalio krašto istorijos bei kultūros išteklius, sukauptus bibliotekoje bei sudaryti sąlygas jų sklaidai Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto uždaviniai:
1. Atrinkti, susisteminti ir suskaitmeninti medžiagą, reikalingą „Krašto galerijos“ ekspozicijai sukurti.
2. Įrengti „Krašto galerijos“ 3 dalių ekspoziciją ir mini edukacijų erdvę:
2.1. Parengti autografuotų knygų parodą. 2.2.Parengti parodą „Pasvalys tada ir šiandien“ (fotografijų iš Bibliotekos Rankraštyno fondų paroda).
2.3. Parengti interaktyvų Pasvalio krašto lankytinų objektų žemėlapį.
3. Sukurti edukacinę programą „Palik autografą bibliotekai“ ir organizuoti užsiėmimus pagal ją.
4. Pristatyti visuomenei krašto ekspoziciją, vykdyti jos sklaidą, surengti pristatymo renginį.
5. Vykdyti projekto sklaidą ir viešinimą.

Atnaujinus bibliotekoje esančią „Krašto galerijos“ ekspoziciją bei įrengus įvairių amžių ir socialinių grupių vartotojams patrauklią mini edukacinę erdvę, bus sudaryto sąlygos atskleisti ir kūrybiškai populiarinti Pasvalio krašto praeities ir dabarties įvykius, žymių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą, populiarinti ir viešinti sukauptą kultūrinį, istorinį ir lituanistinį dokumentinį paveldą.

Tikslinė grupė. Pasvalio krašto bei Panevėžio regiono bendruomenė bei Lietuvos ir užsienio svečiai, besilankantys bibliotekoje.

Projekto pradžia 2020 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2020 m. lapkričio 30 d.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos (programa „Tolygi kultūrinė raida“), 3300 Eur

Per kraštiečių raštą pažink savo kraštą. 2020 m.

Projekto idėja – „Krašto galerijoje" įrengti informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą ir per jame įdiegtas elektronines paslaugas inovatyviai bei interaktyviai pateikti visuomenei bibliotekoje sukauptą vertingą kraštotyrinę medžiagą, skatinti pastaruoju metu mažėjantį (ypač jaunimo) knygų skaitomumą, domėjimąsi savo kraštu, kraštiečiais, kūrybiškai ir inovatyviai populiarinti gimtojo krašto istorijos išteklius, iškilių kraštiečių asmenybes.
Projekto tikslai:
• Aktualizuoti, populiarinti, inovatyviai bei interaktyviai pateikti visuomenei informaciją apie Lietuvai nusipelniusius ar gerai žinomus šviesuolius, kilusius iš Pasvalio krašto siekiant keisti žmonių ypač jaunimo požiūrį į krašto kultūros paveldą.
• Šiuolaikiškomis priemonėmis reprezentuoti bibliotekoje sukauptą istorinę medžiagą ir didinti bibliotekos vizualinės erdvės emocinį poveikį.
Projekto uždaviniai:
1. Įrengti informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą, sukurti ir įdiegti interaktyvias elektronines paslaugas, suteikiančias galimybes inovatyviai susipažinti su bibliotekoje sukauptu vertingu krašto kultūros paveldu.
2. Surengti projekto pristatymo renginį bendruomenei.
3. Motyvuoti ir skatinti vartotojus naudotis naujomis elektroninėmis paslaugomis.
4. Rengti aktyvinančius krašto pažinimą edukacinius renginius įvairaus amžiaus, patiriantiems kultūrinę ir socialinę atskirtį bibliotekos lankytojams.
5. Projekto veikloms vykdyti telkti įvairias kultūros ir meno institucijas, kūrybinių industrijų atstovus bei privačius asmenis.
Tikslinė grupe: Pasvalio krašto bendruomenė bei Lietuvos ir užsienio svečiai, besilankantys bibliotekoje, ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui bei specialiųjų poreikių turintiems asmenims.
Projekto pradžia 2020 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2020 m. lapkričio 30 d.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos (programa „Inovatyvių paslaugų kūrimas“), 5000 Eur

Kaukučio kelionės ir draugai. 2020 m.

Projekto tikslai: ugdyti Pasvalio krašto ir Panevėžio regiono vaikų ir jaunimo kultūrinę savimonę, didinti profesionalaus ir mėgėjų lėlių teatro meno prieinamumą bei skatinti dalyvavimą kultūrinėje veikloje.

Projekto uždaviniai:
1. Organizuoti ir vykdyti kūrybinę veiklą: pastatyti lėlių teatro spektaklį „Skudurinukai“, organizuoti spektaklio premjeros šventę „Draugystė veža“ ir išvykas po ugdymo įstaigas ir bibliotekas.
2. Vykdyti kultūrinę edukacinę veiklą – organizuoti susitikimus profesionaliais rašytojais, iliustratoriais, dramaturgais ir supažindinti su jų kūryba, taip prisidedant prie regiono kultūrinės tapatybės formavimo, kultūros ir meno kūrybos, jos žanrų įvairovės bei sklaidos.
3. Vykdyti pažintinę veiklą: organizuoti keliones į Vilniaus „Lėlės“ teatro spektaklį ir Gyvąjį lėlių muziejų.
4. Pagerinti lėlių teatro studijos „Kaukutis“ technines galimybes kokybiškai demonstruoti spektaklius.
5. Per teatro meną formuoti tikslinės auditorijos poreikį skaityti, populiarinti skaitymą kaip prasmingą laisvalaikio praleidimo formą.
6. Stiprinti tarpinstitucinį profesionalių meno kūrėjų ir meno mėgėjų bendradarbiavimą.
7. Vykdyti projekto viešinimą ir sklaidą: skelbti informaciją spaudoje ir virtualioje erdvėje, parengti nuotraukų parodą „Kaukučio repeticijų akimirkos“.

Tikslinė grupė: Pasvalio krašto ir Panevėžio regiono vaikai ir jaunimas (iki 18 m. amžiaus), ypatingą dėmesį skiriant vaikams dėl socialinės ir geografinės atskirties neturintiems galimybių pilnavertiškai dalyvauti kultūrinėje veikloje.

Projekto pradžia 2020 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2020 m. lapkričio 30 d.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos (programa „Tolygi kultūrinė raida“), 3500 Eur